2002 SBSE Trip Dates:

2002 SBSE Documents and Photos

2002 SBSE Participants:

Leader: Mitsuyuki Nagata

Assistant Leaders: Michimasa Kimura, Yoshihide Takaki, Michiyo Kawakatsuyo

Narumi Akahoshi Miku Hirasako
Mizuki Kondo Masanori Konishi
Yukiko Konishi Yusaku Nagai
Yuka Nagata Masaru Shiroshita
Naoki Teraguchi Yuki Tsurutani
Shoko Uchioke Riko Yanase